WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


ทะเลสีดำ

นักศึกษาสาขาออกแบบสื่อสาร

ในการประกวดหัวข้อมีวินัย สุจริต พอเพียง จิตอาสา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

รายชื่อนักศึกษา

  • นาย ธนดล ปิติ               นาย พบธรรม เคลือบบุญ 
  • นาย พีรวัส คำคูณมงคล   นาย วิรุฬกรณ์ ภาคกุหลาบ 
  • นาย รังสิมันตุ์ มั่นเจริญพร 

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน