WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


ขยะ

นักศึกษาสาขาออกแบบสื่อสาร

ในการประกวดหัวข้อมีวินัย สุจริต พอเพียง จิตอาสา ได้รับรางวัลชมเชย

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวณัชชา ออเรืองเอก             นายธวัชชัย แต้มสาระ

นางสาวปภาวริทร์   กวีกิจรุ่งโรจน์    นายธนโชค เยี่ยมวัฒนา

นายสรวิศ บุญท้วม                         นางสาวพิมพ์วรา ประสงค์เงิน

 

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน