สมัครเรียน 038-146-123

ทีมคณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม Up Skills สู่วิชาชีพนักจัดการโลจิสติกส์แบบ Cold Chain


1630377773messageImage_1630241754283.jpg

ทีมคณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม 3 วิทยาเขต ร่วมเข้าอบรม หลักสูตร นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบคุณวุมิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ โดยความร่วมมือของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวทิยาลัยศรีปทุม โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น 45 ชั่วโมง โดยอบรมเพิ่มพูนความรู้สู่การเป็นนักจัดการมืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) Demand Planning, Big Data Analysis, การจัดการต้นน้ำ (Farmer) ห้องเย็น การขนส่ง และมาตรฐานที่สำคัญ พร้อมกรณีศึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศ

#โลจิสติกส์ศรีปทุม
#เรียนรู้จากประสบการณ์จริงตัวจริง
#พัฒนไม่หยุดนิ่ง