สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/สาขาวิชา
กองทุนกู้ยืมฯ
ปริญญาตรี 4 ปี
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
 ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส.
รอบปกติ
รอบเสาร์ - อาทิตย์
รอบวันอาทิตย์
เทียบโอน
รอบปกติ
เทียบโอน
รอบวันอาทิตย์
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  (Business Computer)
กยศ.
-
-
-
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  (Information and Communication Technology)
กยศ.-
-
-  สาขาวิชานิติศาสตร์
  (Laws)
กยศ.


-
-
-
 คณะนิเทศศาสตร์
  (School of Communication Arts)
  สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
  (Communication Design)
กยศ.-
-
-
-
 คณะบริหารธุรกิจ
  (School of Business Administration)
  สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
  (Modern Administration and Management)
--

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
  (Aviation Business Management)
--
-
-
-
  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  (Digital Marketing)
--
-


 คณะบัญชี
  (School of Accountancy)
  สาขาวิชาการบัญชี
  (Accountancy)
กรอ. / กยศ.-
-


 คณะศิลปศาสตร์
  (School of Liberal Arts)
  สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
  (Chinese for Business Communication)
กรอ. / กยศ.-
-
-
-
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  (English for Business Communication)
กรอ. / กยศ.-
-
-  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
  (Tourism and MICE Management)
--
-
-
-
กรอ. / กยศ.-