Untitled Document
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน วิทยาเขตขอนแก่น
 
SRIPATUM UNIVERSITY AT CHONBURI
มหาวิทยาลัยศรีปทุม "บ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว"
 
 
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งขึ้นด้วยความสำนึกของผู้ก่อตั้งคือ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ที่ต้องการทำคุณประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติด้วยการสร้าง
สถาบัน การศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญ ให้แก่ประเทศชาติต่อไป
 
          มหาวิทยาลัยมีปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ ในศาสตร์สาขาต่างๆ
เป็นผู้ที่คิดเป็นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเชี่ยวชาญดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นผู้ที่มีความเด่นและสง่างามใน
การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม และสามารถพัฒนาสังคมต่อไป
 
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหนึ่งในห้าแห่งแรกของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2513 โดย
ดร.สุข พุคยาภรณ์
 
          มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นามว่า "ศรีปทุม" และพระราชทานความหมายว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบาน เช่นดอกบัว" พร้อมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายนาม "วิทยาลัย ศรีปทุม" และพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1, 2 และ 3
 
 
           ต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี ในขณะนั้นเป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9
และ 10
 
          ในปี พ.ศ.2530 ทบวงมหาวิทยาลัย อนุมัติให้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัย ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์-วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในการเปิดวิทยาเขตชลบุรีเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2530
 
          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระรัตน-ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคาร "ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์" (อาคารอเนกประสงค์ 14 ชั้นซึ่งสมบูรณ์พร้อม ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย)
 
           มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) เน้นการให้ความรู้ผ่าน การสอนจากอาจารย์ที่มีคุณภาพ และการทำกิจกรรมโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติและฝึกฝน จัดให้นักศึกษาได้ไปทัศนศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง และได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า
"ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม"
 
 
Untitled Document
  ประวัติมหาวิทยาลัย
  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
  รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี
  คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย
  คณะผู้บริหาร
  สัญลักษณ์ประจำสถาบัน
  เพลงประจำสถาบัน
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน และพันธกิจ
  ดาวน์โหลด โลโก้ / ฟอนต์
  เบอร์โทรภายใน
  แผนที่มหาวิทยาลัย
  แนะนำมหาวิทยาลัย
   
   

Untitled Document
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-146-123 โทรสาร 038-146-011 e-Mail spuc@chonburi.spu.ac.th