การจัดการองค์ความรู้

Knowledge

การจัดการองค์ความรู้

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ลำดับ บทความ แหล่งข้อมูล/ผู้แต่ง เข้าชม
1 การสำรวจศักยภาพของสมองในการบริหารจัดการ นิภาพร รัศมิทัต 0
2 บทความวิจัย เรื่อง ผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยใช้บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์เป็นสื่อ ของ ผศ.ธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนา นิภาพร รัศมิทัต 1629
3 บทความวิจัย เรื่องความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ตามทฤษฎีของสตอลทซ์ ของ อาจารย์อารีย์ ขันติธรรมกุล นิภาพร รัศมิทัต 3825
4 การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลเด็กๆในปกครอง : ความบกพร่องในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น นิภาพร รัศมิทัต 71
5 Counseling Psychology นิภาพร รัศมิทัต 185
6 พยัญชนะไทย สมภพ มีบุญ 349
7 สำนวนไทย สมภพ มีบุญ 4823

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน