ติดต่อสำนักงาน

สำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
โทรศัพท์ 0 3814 6123 ต่อ 2506
โทรสาร 0 3814 6011
e-mail: iscjournal@chonburi.spu.ac.th