ร่วมงานกับเรา
"การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ"
ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในภารกิจที่จะสร้างอนาคตที่ดีของประเทศ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวศรีปทุม ที่จะเติบโตไปอย่างมั่นคง
สวัสดิการ
#สวัสดิการพนักงานประจำเจ้าหน้าที่ประจำอาจารย์ประจำ
1ประกันสังคม, กองทุนทดแทน
2กองทุนทดแทน
3กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ
5ตรวจสุขภาพประจำปี
6ค่าครองชีพ
7ค่าความสามารถด้านภาษา
8ค่าตำแหน่งทางวิชาการ
9ส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับบุตร
10ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
11สินเชื่อเงินฉุกเฉิน, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
12ส่วนลดดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย
13 เสื้อสูท
14สวัสดิการงานอุปสมบท, งานมงคลสมรส, มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ เยี่ยมคลอด
15สวัสดิการช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
16รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์
17รางวัลบุคลากรดีเด่น
18 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
19 วันหยุดพักร้อน
20ของขวัญตามเทศกาล
21ของที่ระลึกอายุงานครบ 10 ปี 20 ปี
สมัครงานกับ SPUตำแหน่งที่เปิดรับ
ผู้บริหาร อาจารย์ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ พนักงาน