สมัครเรียน 038-146-123

ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และกรอ. ประจำปีการศึกษา 2565



ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และกรอ. ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรศักดิ์ ดวงดารา ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องเฉลิมวงศ์ 1-2 ชั้น 6 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์