สมัครเรียน 038-146-123

กำหนดการกู้ยืม กยศ. และกรอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2565กำหนดการกู้ยืม กยศ. และกรอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2565
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ ผู้ที่ไม่บันทึกวงเงินค่าเล่าเรียนถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอกู้ในภาคการศึกษาที่ 2/2565