สมัครเรียน 038-146-123

ขยายเวลาผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2566 (รอบสุดท้าย)ขยายเวลาผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2566 (รอบสุดท้าย)

ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ ตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566
ณ สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ (อาคาร 5)
เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แบบยื่นหลักฐานขอผ่อนผันทหาร