สมัครเรียน 038-146-123

ประกาศ...บุคลากรและนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับผลตรวจสุขภาพประจำปี 2565ประกาศ...บุคลากรและนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับผลตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ได้ที่ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

*กรุณาติดต่อรับด้วยตนเอง*