WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


ประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ "การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง"

นางสาววนิดา นาคะเกตุ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

นางสาววนิดา นาคะเกตุ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลการตัดสินการประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ "การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 20/11/59 

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน