knowledge

การจัดการองค์ความรู้

Knowledge

การจัดการองค์ความรู้

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ บทความ แหล่งข้อมูล/ผู้แต่ง เข้าชม
1 การกำหนดปริมาณผลผลิตและการตั้งราคา ในโครงสร้างตลาดเพื่อการแข่งขัน อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล 533
2 คนนั้นสำคัญไฉน การธำรงรักษาพนักงาน โดย ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี 589
3 คนนั้นสำคัญไฉน"การจัดการคนเก่ง โดย ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 402
4 คนนั้นสำคัญไฉน"การสรรหาและการคัดเลือก โดย ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี 292
5 พม่าเปลี่ยนธงชาติ-สัญลักษณ์และชื่อประเทศใหม่ http://www.khonkhurtai.org/ 6381
6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสำคัญอย่างไร กลุ่มพหุภาคี สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 06 Apr 11 , 428
7 ประมวลคำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจ www.ratchaburi.go.th/knowledgecenter/CEO_dic.doc 15729
8 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจกับการวิเคราะห์การแข่งขัน ผศ. ประภัสสร คำสวัสดิ์ 547
9 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจ : Creative Economy : the way to Success วาทิต อินทุลักษณ์ 8577
10 จรรยาบรรณ นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 286
11 ธนาคารกสิกรไทย กับ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ สยามโกบอล 23245
12 ถึงเวลาปิดล็อกประตูระวังของหาย Sorachon Boonsong and Ampika Kumar 1110
13 สปสช.ยอมจ่ายค่ารักษา'ลิวคีเมีย เดลินิวส์ วันที่ 26/04/54 177
14 เฉลยข้อสอบสัมภาษณ์งาน (1) กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 701
15 แนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ปี พ.ศ. 2553 - 2554 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/จิรประภา อัครบวร และ ลัดดาวรรณ บุญล้อม 860
16 ความหมายของIDP อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2346
17 ตารางอัตรค่าแรงปี2554 เรียบเรียงโดยบริษัทมิราเคล คอนซัลแทนท์ จำกัด 1387
18 Leadership Competency for Today and Tomorrow ประชาชาติธุรกิจ 951
19 COACHING เปลี่ยนคนเปลี่ยนองค์การ 360 องศา ประชาชาติธุรกิจ 243
20 สรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ2554 Mail List GroupHR 482
ดูทั้งหมด..

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน