WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


โครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

นักศึกษาสาขาการตลาด เข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่าย ... และทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ ให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้ต่อไปในอนาคต 

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน