WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


ประกวดแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ อาเซียน จัดโดยสมาคมการค้าจังหวัดอำนาจเจริญและกรมการค้าพาณิชย์

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

นศ.สาขาการตลาดรับรางวัลชมเชยจากการประกวดแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ อาเซียน จัดโดยสมาคมการค้าจังหวัดอำนาจเจริญและกรมการค้าพาณิชย์

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน