WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


การแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก " มิตรแท้ โชห่วย "

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีร่วมกับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ MOU ระหว่างบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กับคณะบริหารธุรกิจ ในด้านการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดชลบุรี และในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศทีมดีเด่นระดับภูมิภาค และผลงานก็จะถูกนำเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน