WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


สืบสาน สืบศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

นักศึกษาสาขาการตลาด ได้รับรางวัลจากการร่วมประกวดสืบสาน สืบศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน