WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


นักศึกษาดีเด่นประจำปี 2560

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

นางสาวเพ็ญพิชชา เผยกลาง สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน