นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021)
สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021)


1635575246Yellow Breakfast Menu Facebook Post (1).png

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2564 นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021) จากการเรียนในวิชาเอก LSM497 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของสาขาสู่การนำเสนอผลงานทางวิชาการเผื่อเผยแพร่ศักยภาพองค์ความรู้ของนักศึกษา จำนวน 2 ผลงานได้แก่
1.การพยากรณ์ยอดขายด้วยวิธีอนุกรมเวลาและวิเคราะห์จุดสั่งผลิตกรณีศึกษาบริษัทรับจ้างผลิตน้ำดื่ม โดยนางสาว สุนิษา ผินกลับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล
2.การจัดการระบบติดตามและสอบกลับบรรจุภัณฑ์ด้วยคิวอาร์โค้ดกรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยนายภานุ จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล
โดยทั้งสองผลงานได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021) ร่วมกับสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Social Science Research Association of Thailand) สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (Lawyers Council Under the Royal Patronage) สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation on Logistics) เครือข่ายวิจัยประชาชื่น (Prachachuen Research Network: PRN)) เครือข่ายวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Journal Network of Social Sciences and Humanities: JSH) และเครือข่าย Multi Mentoring System 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

#โลจิสติกส์ศรีปทุม
#เรียนจากประสบการณ์จริง
#จบแล้วทำงานได้จริง
#วิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ให้อุตสาหกรรม