โลจิสติกส์ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แผนงานการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหินอ่างศิลา
สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แผนงานการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหินอ่างศิลา


16523357051.png

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีคว้าสองรางวัลในการประกวดแผนงานการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหินอ่างศิลา นอกจากครกหินอ่างศิลาทำอะไรได้บ้าง จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ผ่านการนำเสนอออนไลน์ ZOOM ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลชนะเลิศ ทีม STONE B STONE MASSAGE แนวคิด ผลิตภัณฑ์เครื่องนวดจากหินอ่างศิลา ลดความปวดเมื่อย จับตลาดสุขภาพรายได้สูงยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่สินค้าพรีเมี่ยม
ทีม STONE B STONE MASSAGE ชั้นปีที่ 1
1.นางสาวสิตานันท์ พูลศรี รหัสนักศึกษา 64703018
2.นายยศวัฒน์ แม้นด้วง รหัสนักศึกษา 64708037
3.นายชัยวัฒน์ เผือกหอม รหัสนักศึกษา 64709912
โดยมี ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม LOGIS SEED แนวคิด ผลิตภัณฑ์หินแกะสลักวัตถุมงคล เสริมคุณค่าทางจิตใจ สืบสานฝีมือช่างท้องถิ่น จับกลุ่มการตลาดความเชื่อสายมูเตลู (Spiritual Marketing)
ทีม LOGIS SEED ชั้นปีที่ 1
นายคมกฤตย์ วีระยุทธศิลป์ รหัสนักศึกษา 64703967
นางสาวสุดารัตน์ สังขทา รหัสนักศึกษา 64701669
นางสาวสุนันทา นิยมการ รหัสนักศึกษา 64708986
โดยมี ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม