สมัครเรียน 038-146-123

โครงการ Best of Logistics Project Award


A29917ploy.jpg

นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์บริบูรณ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน โครงการ Best of Logistics Project Award
ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา