สมัครเรียน 038-146-123

การแข่งขันนำเสนอแนวคิด ครั้งที่ 10 ความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม ในมุมมอง 3 มิติ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


A299271.jpg

ด้วยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันนำเสนอแนวคิด ครั้งที่ 10 ความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม ในมุมมอง 3 มิติ (อาชีพ ชุมชน สิ่งแวดล้อม) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และการประกวดกองเชียร์ ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีได้รับรางวัลชมเชย โดยมีรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
1.นายทักษพล งาเนียม
2.นายมงคลชัย ทองคำ
3.นางสาวณัฐนิชา สาสะกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
ทั้งนี้ทีมกองเชียร์มีอาจารย์ผู้ควบคุมได้แก่ อ.อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย และ อ.สุดีพร ฉันท์เฉลิมพงศ์