สมัครเรียน 038-146-123

คณะศิลปศาสตร์ลงนาม MOU วิชาการ/วิชาชีพกับวิทยาลัยชุมชนพังงา


157411771204.jpg

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์มนตรี พลเยี่ยม รองคณบดี และ อาจารย์ชนฐิตา ภูวรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ได้เดินทางไปลงนาม MOU กับวิทยาลัยชุมชนพังงา จ.พังงา นำโดย อาจารย์จำรัส ขนาดผล ผู้อำนวยการวิทยาลับชุมชน เพื่อร่วมมือกันจัดกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพด้านภาษาต่างประเทศและการจัดการการท่องเที่ยว