สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันขับร้องเพลงจีน 2020


1611701097132031131_234947654712679_8642176381897971906_o.jpg

นายไตรรัตน์ วรชัยเลิศชนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันขับร้องเพลงจีน 2020 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โครงการแข่งขันร้องเพลงจีนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน และเพื่อเป็นการผลักดันให้นักเรียนและนักศึกษาในภาคตะวันออกสนใจในภาษาจีนมากขึ้น

ในการเตรียมตัวเข้าแข่งขันในครั้งนี้ มีอาจารย์วิกานดา แสงกล้า (รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ) และ อาจารย์นันท์นภัส ปัทมะเสวี เป็นผู้ฝึกซ้อมและดูแลตลอดการแข่งขัน