สมัครเรียน 038-146-123

SPUC : เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ..! นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ชลบุรี


1617765587IMG_8383.JPG

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพบัญชี (ACT 491) วิทยากรโดยคุณมาฆวัน ตมิมพงษ์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ ,คุณสิริอร ปิติธีรภาพ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานในสถานประกอบการที่เป็นจริง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากที่เรียนมา ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในสภาพของการทำงานจริง เป็นการส่งเสริมให้การเรียนรู้ภาคทฤษฎีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาปัญหาจากการทำงานและวิธีแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงษ์ จันทร์งาม รองคณบดีคณะบัญชี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรม ณ ห้อง 812 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564