สมัครเรียน 038-146-123

คณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม เข้าร่วมเป็น Examiner คุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์


161777827712.jpg

คณาจารย์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำโดย ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล รองคณบดี คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สายงานจัดการส่งออกและนำเข้า ชั้นคุณวุฒิที่ 4 อาชีพผู้ปฏิบัติพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า มีผู้ประกอบการเข้าสอบ 62 ราย ดำเนินการทดสอบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ทดสอบมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี