สมัครเรียน 038-146-123

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning : เรียนโลจิสติกส์ศรีปทุม เจาะลึกเอกสารนำเข้า-ส่งออกทางอากาศ by ครูนินิว อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช


162273271116210581841.png

กิจกรรมการเจาะลึกเอกสารนำเข้า-ส่งออกทางอากาศที่สำคัญรวมถึงการจำลองการกรอกใบขนสินค้าขาเข้าทางอากาศโดยมีการเรียนการสอนแบบ on-site และ online โดยใช้ zoom breakout room เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเจรจาและฝึกการคิดวิเคราะห์ร่วมกันโดยจะมีการถาม-ตอบร่วมกันผ่าน zoom จากนั้นทำการเล่นเกมส์การกรอกใบขนสินค้าขาเข้าผ่านระบบ quizizz เพื่อเก็บคะแนน

#เรียนสนุก
#Active Learning
#เรียนแล้วใช้ได้จริง
#พร้อมทำงาน
#เรียนโลจิสติกส์ศรีปทุม