สมัครเรียน 038-146-123

คณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับการแต่งตั้งจากกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้ตรวจประเมิน


1625744694Purple and Neon Green College Poster.png

อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ดร.จิราวรรณ เนียมสกุลหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และอาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) กลุ่มแรกของประเทศ จากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

โดยมีอำนาจหน้าที่ตรวจประเมินและให้คำแนะนำรายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วราชอาณาจักร

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน
https://drive.google.com/file/d/1sB2zTmJIavENzpF2lMj4-OMj6ZZ37aer/view?usp=sharing

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ
https://drive.google.com/file/d/10vEsrw0SBAoMWQ7yEewAw393kcq62iPh/view?usp=sharing

#Logistics #SPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#เรียนกับมืออาชีพ