สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์​ศรีปทุม​รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา​


163004003361885.jpg

โลจิสติกส์​ศรีปทุม​รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา​
26 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง 3 วิทยาเขต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล เป็นประธานกรรมการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำเริง ฮินท่าไม้ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี เลขานุการ มาให้คำแนะนำแนวทาง และข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตร ผ่านระบบ Online ZOOM