สมัครเรียน 038-146-123

ทีมคณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม Up Skills สู่วิชาชีพนักจัดการโลจิสติกส์แบบ Cold Chain


1630376420cold chain2.jpg

ทีมคณาจารย์โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 วิทยาเขต ร่วมเข้าอบรม หลักสูตร นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ โดยความร่วมมือของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหลักสูตรระยะสั้น 45 ชั่วโมง โดยอบรมเพิ่มพูนความรู้สู่การเป็นนักจัดการมืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) Demand Planning, Big Data Analysis, การจัดการต้นน้ำ (Farmer) ห้องเย็น การขนส่ง และมาตรฐานที่สำคัญ พร้อมกรณีศึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศ
#โลจิสติกส์ศรีปทุม #เรียนรู้จากประสบการณ์จริงตัวจริง #พัฒนาไม่หยุดนิ่ง