สมัครเรียน 038-146-123

อาจารย์คณะโลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้าทุนวิจัยภายนอกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


163047247502-1.png

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในโครงการวิจัย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการจัดการโซ่ความเย็นในโซ่อุปทานสุขภาพของประเทศไทย” โดยดร.จิราวรรณ เนียมสกุล เป็นหัวหน้าแผนโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการย่อย 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์สำหรับการจัดการโซ่ความเย็นโลหิต
ทั้งนี้ในแผนงานโครงการวิจัยครั้งนี้ร่วมกับทีมคณาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาอุบลราชธานี และภาคเอกชนที่เป็นบริษัทด้านการจัดการการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพื่อพัฒนาศักยภาพและจัดการมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาระบบ IoT เพื่อการจัดการโซ่ความเย็น (Cold Chain) ของโซ่อุปทานสุขภาพของประเทศไทย ทั้งระบบเทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ การจัดการการขนส่งแบบความคุมอุณหภูมิในกลุ่ม โลหิต สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ขั้นสูง ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นการต่อยอดแผนงานวิจัยที่ทำมาในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

#โลจิสติกส์ศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง