#โลจิสติกส์ศรีปทุม
#นิเทศศรีปทุม
#บูรณาการข้ามศาสตร์" />

#โลจิสติกส์ศรีปทุม
#นิเทศศรีปทุม
#บูรณาการข้ามศาสตร์"/>
สมัครเรียน 038-146-123

ผลงานการนำเสนองานจากการบูรณาการข้ามสาขาวิชา ของคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


1631701975Starbucks.png

ตัวอย่างผลงาน Assignment รายสัปดาห์ของรายวิชา LSM 319 ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ผู้สอน ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล ที่มอบหมายการวิเคราะห์การเข้ามาของธุรกิจระหว่างประเทศ สาเหตุที่ดึงดูดให้มาทำธุรกิจในประเทศไทย โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ ซึ่งนักศึกษาได้บูรณาการการเรียนจากรายวิชา CMM262 ภาพยนตร์และวิทยุ-โทรทัศน์ดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1/2564 ผู้สอน ผศ.วราพร ดำจับ คณะนิเทศศาสตร์ ในการวางประยุกต์ใช้การวาง Storyboard และใช้ แอฟลิเคชันสื่อดิจิทัลในการนำเสนองานในรายวิชา LSM 319 ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทำให้สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ ทันสมัยมืออาชีพ#โลจิสติกส์ศรีปทุม
#นิเทศศรีปทุม
#บูรณาการข้ามศาสตร์