สมัครเรียน 038-146-123

คณาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุมได้รับวุฒิบัตร Up sKills นักจัดการโลจิสติกส์ Cold Chain


1634283285Yellow Breakfast Menu Facebook Post.png

คณาจารย์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพยกระดับบความรู้ ด้าน Cold Chain ในหลักสูตรระยะสั้น 45 ชั่วโมง นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สภาการศึกษา และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทั้งนี้ ปัจจุบันตลาด Cold Chain Logistics หรือระบบคลังสินค้าและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิของไทยมีมูลค่าราว 6 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น โดยมีปัจจัยหลักจากการขยายตัวของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่หันมาใช้ระบบ Cold Chain Logistics มากยิ่งขึ้นเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

#โลจิสติกส์ศรีปทุม
#เรียนกับมืออาชีพ
#พัฒนาความรู้ไม่หยุดนิ่ง