สมัครเรียน 038-146-123

การบริการด้านสถานที่ ห้องสตู RTV, ด้านเทคนิค แสง/ เสียง, ด้านอุปกรณ์
สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ผูกสายใยสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีปทุม Online


163491417771442.jpg

งานผลิตสื่อวีดิทัศน์
ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริการด้านสถานที่ ห้องสตู RTV, ด้านเทคนิค (แสง/ เสียง), ด้านอุปกรณ์

ทีมงานเบื้องหลัง สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ผูกสายใยสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีปทุม (ออนไลน์)