สมัครเรียน 038-146-123

อาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุม คว้าทุนวิจัยภายนอกจาก สป.อว. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม


1636789467Beige Winter Fashion Quote Facebook Post.png

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัยภายนอกจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE) ประจำปี 2564 ในโครงการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับคั่วข้าวเม่าและคัดแยกของเสียในการผลิตขนมกระยาสารท

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชนในการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรของสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Learning) สร้างการรับรู้และเผยแพร่นำไปสู่การต่อยอดขยายผลต่อไป โดยในโครงการวิจัยครั้งนี้ทางอาจารย์จะได้นำนักศึกษาเข้าไปร่วมปฏิบัติิการโดยปรับให้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อส่งเสริมนักศึกษาแบบ Experiential Learning ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#SMEs