สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรอบรมระยะสั้น


1638221559Modern House Instagram Post.png

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในหลักสูตรตัวแทนออกเพื่อการนำเข้าและส่งออกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รุ่น 2 โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.ดร.สุเทพ อุสาหะ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนากำลังในด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ผู้เข้ารอบสามารถยกระดับสมรรถนะการทำงาน และขยายบริการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีการศุลกากร นำเข้าส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

โดยพิธีมอบประกาศนียบัตรจัดขึ้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
#โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ
#ตัวแทนออกของรุ่น2