สมัครเรียน 038-146-123

โครงการการเตรียมความพร้อมในการทำงาน และแนวโน้มแรงงานในอนาคต


1638592972S__46284833.jpg

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีจัดโครงการการเตรียมความพร้อมในการทำงาน และแนวโน้มแรงงานในอนาคต ผ่านโปรแกรมออนไลน์ระบบ Zoom พิธีเปิดโดย รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมความพร้อมในการทำงาน และแนวโน้มแรงงานในอนาคต โดย ดร.จรรยา ยิ่งยงค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564