โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM466 การจัดการโซ่ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม by อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช (ครูนินิว)
สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM466 การจัดการโซ่ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม by อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช (ครูนินิว)


1639043183NiiNew LSM466.png

กิจกรรม Active Learning วิชา LSM466 การจัดการโซ่ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม ได้มีกิจกรรมทำ Workshop เกี่ยวกับการนำกรณีศึกษาหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทแห่งหนึ่งมาให้นักศึกษาทำการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม excel และทำการวิเคราะห์ถึงการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านการพยากรณ์อย่างมีระบบ โดยมีการนำ google form มาประยุกต์ใช้ในการตอบคำถามของนักศึกษา และเมื่อสิ้นสุดคาบเรียนผู้สอนและผู้เรียนมีการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน โดยผู้สอนจะแนะแนวทางให้กับนักศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจที่นักศึกษาสนใจต่อไป

และกิจกรรม Workshop ที่ 2 คือ นักศึกษาได้เลือกธุรกิจที่น่าสนใจมาวิเคราะห์เป็นกลุ่ม โดยมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีในโซ่อุปทานที่สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอเสร็จสิ้น จะมีการถาม-ตอบร่วมกันในห้องเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ และมีารนำความรู้ที่ได้จากการเสนอ และวิเคราะห์นั้นมาสอบย่อยรายบุคคลท้ายคาบด้วยโปรแกรม quizizz

และกิจกรรม Workshop ที่ 3 คือผู้สอนทำความร่วมมือกับทีมงานของบริษัท shopee ในการวางแผนสร้างคุณค่าให้กับองค์กรโดยให้นักศึกษาที่สนใจทำการสมัคร และฝึกงานกับบริษัท shopee ในช่วงแคมเปญ10/10 และ 11/11 โดยเมื่อจบแคมเปญ นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้กลับมาบอกเล่าและแบ่งปันในชั้นเรียน ถึงประโยชน์ความรู้ที่ได้รับ และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้สอน อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช (อ.นินิว)

#ActiveLearning
#Logistics
#ภาคการศึกษาที่1/2564