โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM223 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง by อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ (ครูอาร์ม)
สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM223 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง by อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ (ครูอาร์ม)


1639472732Active Learning 2564.png

กิจกรรม Active Learning วิชานี้ทำ Workshop โดยให้นักศึกษาทำการออกแบบแผนผังคลังสินค้า จากปัจจัยต่างๆ ตามที่กำหนดให้โดยนักศึกษาได้มีการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ ในการออกแบบ ซึ่งนักศึกษาได้ทำการวิเคราะห์จากกระบวนการทำงานในคลังสินค้า ได้แก่ กระบวนการรับสินค้า จัดเก็บสินค้า จัดจ่ายสินค้า ในรูปแบบการไหลของสินค้าต่างๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ ให้สามารถทำงานได้จริง และเกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ นักศึกษาสามารถออกแบบคลังสินค้าในชีวิตการทำงานได้จริง ร่วมกับบูรณาการศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีอีกด้วย

ผู้สอน อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ (ครูอาร์ม)

#ActiveLearning
#Logistics
#ภาคการศึกษาที่1/2564