โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM205 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน by ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM205 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน by ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล


1639635008Active Learning 2564 (2).png

รายวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาหลายสาขาวิชา โดยมีกิจกรรมหนึ่งอันเป็นเอกลักษณ์ของรายวิชา คือ การให้นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติการสังเคราะห์ความรู้ในบทเรียนแต่ละบทที่ตนเองสนใจ แล้วนำมาจัดการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Management) ผ่านการจัดทำภาพ Infographic หรือโปสเตอร์องค์ความรู้ที่นักศึกษาสนใจ นำเสนอในมุมมองของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 เพื่อตอบรับกระแส Metaverse จึงได้มีการนำผลงานจากการ Workshop ครั้งนี้นำเสนอ ในรูปแบบ Metaverse เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนรู้ร่วมกันของเพื่อนๆ ต่างสาขา ต่างกลุ่มเรียน

สามารถชมผลงาน
โลจิสติกส์จักรวาลนฤมิตนิทรรศการ
ขอเชิญทรรศนาการประยุกต์ความรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ที่ลงเรียนรายวิชา LSM 205 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบโปสเตอร์เกร็ดความรู้ ได้ที่
https://bit.ly/LSM205Exhibition

#ActiveLearning
#Workshop
#Logistics
#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี