หลักสูตร Lean Supply Chain รุ่น3 : การประชุมสัมมนาด้านซัพพลายเชนและการนำเสนอผลงานจากผู้อบรมกับการพัฒนา Improvement Project
#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#LeanSupplyChainTransformation
#การนำเสนอโปรเจค"/>
สมัครเรียน 038-146-123

หลักสูตร Lean Supply Chain รุ่น3 : การประชุมสัมมนาด้านซัพพลายเชนและการนำเสนอผลงานจากผู้อบรมกับการพัฒนา Improvement Project


1640068677LEAN3.png

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation) ทางคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วม 3 วิทยาเขต ได้แก่ กรุงเทพ ชลบุรี และขอนแก่น ได้จัดการประชุมสัมมนาด้านซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2564 (SPU SUPPLY CHAIN SYMPOSIUM 2021) ผ่านระบบออนไลน์ zoom เวลา 09.00 - 16.30 น. ในหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่" โดย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ เมื่อฟังสัมมนาเสร็จ เวลา 10.00 น. แยกผู้เข้าสัมมนาวิชาการตามห้อง zoom เพื่อนำเสนอโครงการ ผู้อบรมหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree "การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)"

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#LeanSupplyChainTransformation
#การนำเสนอโปรเจค