โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM497 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน by ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล (ครูบี)
สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM497 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน by ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล (ครูบี)


1640326486Active Learning 2564 (3).png

กิจกรรม Active Learning วิชานี้ทำ Workshop โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำโปรเจคกรณีศึกษาในสถานประกอบการจริง (กลุ่มนักศึกษาที่เป็นคนทำงาน) และให้นักศึกษาใช้ปัญหากรณีศึกษาจริงในการให้ฝึกแก้ไขปัญหาในระหว่างการทำโปรเจคกรณีศึกษาในสถานประกอบการจริงอีกด้วย

#ActiveLearning
#Logistics
#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี