โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ by อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล (ครูอาร์ต)
สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ by อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล (ครูอาร์ต)


1641432460Active Learning 2564 (4).png

กิจกรรม Active Learning วิชานี้ทำ Workshop เกี่ยวกับการนำเสนอแนวคิดในการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับ Computer Aided Design (CAD) เพื่อช่วยในการจัดผังการวางสินค้าบนรถบรรทุกทั้งการจำลองแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ในกิจกรรมนี้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำโปรแกรม CAD ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ด้านต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความแม่นยำในการสร้างแบบจำลองก่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
อีกหนึ่งโปรแกรมเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ให้ความรู้แนวคิดเกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้ก็คือโปรแกรม FlexSim เป็นโปรแกรมจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการไหลของวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า เครื่องจักรหรือคนงานเป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถนำโปรแกรมนี้มาวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนก่อนการทำงานได้มากมาย เช่น การออกแบบคลังสินค้า การออกแบบกระบวนการผลิตหรือการออกแบบการบริการ เป็นต้น

#ActiveLearning
#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี