สุดต๊าชช โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี คว้า 2 รางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ จากการแข่งขันโครงงานความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ภายใต้การจัดงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)
สมัครเรียน 038-146-123

สุดต๊าชช โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี คว้า 2 รางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ จากการแข่งขันโครงงานความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ภายใต้การจัดงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)


1642754195-1111.png

ทีมนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจําปี 2564 (Student Project Challenge 2021) ภายใต้การจัดงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand) ที่มีเป้าหมายการทํางานเพื่อพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยนำเสนอในรูปแบบ on line ในวันที่ 21 มกราคม 2565 ในที่ประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

รางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ โครงงานไฟฟ้าจากสิ่งที่คุณมองข้าม
นางสาวศุภากร ขยิ่ม 62710020 ชั้นปีที่ 3
นานชัยณรงค์ สาผาย 62710791 ชั้นปีที่ 3
นางสาวกชพร สุขไพศาล 62709127 ชั้นปีที่ 3

รางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ
ทีม HOW TO ทิ้งหน้ากากอนามัย ใส่ใจสังคม ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
นางสาวพรทิพา ศรีบุญจิตร์ 61700202 ชั้นปีที่ 4
นางสาวชุติมา โรจจวัฒน์ 61700904 ชั้นปีที่ 4
นางสาวพิยุดา มีเย็น 61704884 ชั้นปีที่ 4

ทั้งนี้ทั้งสองทีมมีอาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นที่ปรึกษา และได้รับการสนับสนุนบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์จากทีมนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ในการร่วมแปลบทความแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษในการนำเสนอบทความครั้งนี้

#โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
#SustainableUniversityNetworkofThailand
#SDGs
#โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาประจําปี2564