โลจิสติกส์ ศรีปทุม ปังแล้ว ปังอีกจ้า คว้ารางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium
สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ปังแล้ว ปังอีกจ้า คว้ารางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium


165710098001.png

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon ต่อยอดโครงการพัฒนาพื้นที่ภายใต้แนวคิด BCG ของ APEC Regional Youth Symposium
ซึ่งกิจกรรมโครงการ APEC Regional Youth Symposium จัดขึ้นจากแพลตฟอร์ม Youth In Charge โดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนต่อการพัฒนาพื้นที่ของตนอย่างสมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน โดยจะสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนเพื่อไปนำเสนอต่อผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ ในช่วงปลายปี 2565

โดยมีนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันเสนอไอเดียในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย ด้วยแนวคิด BCG Model ได้แก่

ทีม Not Six แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก (zero waste packaging) ได้รับรางวัลขวัญใจ YIC (Youth In Charge) และได้รับการคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของทีมภาคตะวันออกทำกิจกรรมสร้างไอเดีย สร้างสังคมให้น่าอยู่ ร่วมกับตัวแทนของประเทศไทยจากอีก 4 ภูมิภาค ในการร่วมเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และนำเสนอผลงานต่อผู้นำในภาคส่วนต่างๆในช่วงการจัดการประชุม ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022) ต่อไป

รายชื่อทีม Not Six แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก (zero waste packaging)
น.ส.กชพร อภัยวงษ์ 64701481 ปี 4
น.ส.ศศิประภา บุญมา 64703265 ปี 4
น.ส.จิตรลดา กกกลาง 64704246 ปี 4
น.ส.พรรณนารา สมบุญเจริญ 64701796 ปี 4
น.ส.ศศินิภา ทองพราว 64700215 ปี 4
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กนกวรรณ สกุลทรงเดช


ทีม The Zale แนวคิดครกสารพัดหอย ลดขยะจากเศษเปลือกหอย
เข้าร่วมการแข่งขัน
นายจิรวัฒน์ เหรียญศิริ 62706280 ปี 4
นายธีรวัฒน์ สงวนปัทมาวัลย์ 64704715 ปี 4
นายศุภณัฐ ธรรมวาจา 64705436 ปี 4
น.ส.ณัฐกุล บุญเลิศ 62701127 ปี 4
น.ส.วนิดา สกุลวงศ์นาวี 62709021 ปี 4
อาจารย์ที่ปรึกษา :อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์


อยากเก่งแบบนี้สมัครเรียนที่นี่
https://www.chonburi.spu.ac.th/admission/register.php

#โลจิสติกส์ศรีปทุม
#โลจิสติกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยไอเดียนวัตกรรม
#โลจิสติกส์เชื่อมโยงทุกธุรกิจอุตสาหกรรม
#2กค65