กฎหมายก็เฉียบ....ไอทีก็เทพ
สมัครเรียน 038-146-123

กฎหมายก็เฉียบ....ไอทีก็เทพ


1679130004S__52158480.jpg

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Word ระดับ Advance ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สมพร แก้วสงค์ อาจารย์ประจำสำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้ และทักษะด้านการใช้โปรแกรม ณ ห้อง 204 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566