สมัครเรียน 038-146-123

โครงการประชุมบุคลากร (อาจารย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2553


A5806IMG_7938.jpg

การประชุมชี้แจงในเรื่องเพื่อทราบแนวนโยบายจากผู้บริหาร และการนำเสนอ หรือแนะแนวทางการปฏิบัติงานจากตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ