สมัครเรียน 038-146-123

โครงการอบรม เรื่อง การดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


A143812.jpg

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตอบสนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ด้านบริหารและพัฒนาสถาบัน เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ 5 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (G18 )

ตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ
1 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% และผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดี
3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง