main

คณะศิลปศาสตร์

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เปิดสอน  2 สาขาวิชา ดังนี้

The School of Liberal Arts is offering two Bachelor of Arts degree programs, as follows:

 

    ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
    (Chinese for Business Communication)

    หลักสูตร 2+2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

    ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
    (English for Business Communication)
     เปิดทั้งภาคปกติ (สำหรับผู้จบ ม.6) และภาควันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 


 

คบเด็กศิล'ศาสตร์ /Bay Riffer โดนรุม

 

 

คบเด็กศิล'ศาสตร์ /พี่พีท จิรายุส ศิษย์เก่าสุดฮอต

 

 


คบเด็กศิล'ศาสตร์ / สัมภาษณ์พิเศษ ท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

คบเด็กศิล'ศาสตร์ / ครูส้ม เจ้าของเพจ English Fit and Firm

 


News & Activities


ประมวลภาพกิจกรรม

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน